Alle nettselskap i Norge vil legge om nettleiemodellen for kunder med årsforbruk opp til 100 000kWh.


Formålet med omleggingen er å få jevnet ut strømforbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Kunder som har årsforbruk over 100 000kWh har i denne modellen allerede. Redegjørelsen nedenfor inkluderer at samlet nettleie uansett ville ha økt med 10%. Dette som følge av økte investeringer og økte kostnader til å drifte strømnettet.


Hovedbudskap er at vi bør derfor unngå å vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig.

Bakgrunn for endringen


  • Den største utfordringen for klimatiltak, elektrifisering og etablering av ny industri i Norge, er å skaffe tilgang på nok kapasitet i strømnettet. Ved å utnytte det eksisterende nettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan vi holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker.

  • Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året vi bruker mest strøm. Dersom vi klarer å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare store investeringer i nettet. Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken utover større deler av døgnet. Slik må vi tenke med strømnettet også, når hele samfunnet skal bruke stadig mer strøm.

  • Strømnettet betales fullt og helt av brukerne gjennom det store spleiselaget som heter nettleie. Bare ved å lade elbiler smartere, kan vi spare 11 milliarder kroner i investeringer, ifølge NVE.

  • Den nye nettleien gir deg større mulighet til å påvirke hva du betaler – både her og nå, og i fremtiden. Det vil lønne seg å jevne ut forbruket gjennom dagen, og det vil være rimeligere å lade elbil trygt om natten. Men vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin etc. når de sover.

Priser


Generelt

Offentlige avgifter

Avgift til ENOVA, f.t 1,0 øre/kWh for husholdning og kr 800,- pr år for næring, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg til oppgitte priser. Det er fritak for forbruksavgift og mva til husholdninger. Næringskunder må betale en redusert sats for forbruksavgift som f.t er 0,546 øre/kWh. Nærmere informasjon fås av Toll- og avgiftsdirektoratet.


Tilkobling og frakobling

Tilkoblingsavgift etter stenging av strømmen er kr 1900. Merkostnad for tilkobling etter arbeidstid faktureres i tillegg til ordinært tilkoblingsgebyr. Merkostnad utgjør mellom kr 1000,- og 4000,-, avhengig av avstand og nødvendig bemanning. All frakobling av anlegg for en periode under ett år belastes med et frakoblingsgebyr på kr 5 000,- + mva.

Tilknytning eller forsterking av inntak

Kunder som ønsker nettilknytning eller forsterket inntak må ta kontakt med oss for å få informasjon om kostnaden med dette. (anleggsbidrag).


Strømbrudd

Det er innført en ordning med direkte kompensasjon til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd, dvs over 12 timer. Kompensasjonen skal gis uten at krav fremsettes.


Leie av byggestrømskap

For skap inntil 63/32 A betales leie på kr 5 000,- pr år. For skap over 62/32 A betales kr 12 000,- pr år.

Kunder under 100 000 kWh

Energiledd

Energileddet er et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen.

Sommer

Vinter

Energiledd dagsats

11,58

23,58

øre/kWh

Energiledd nattsats

6,58

11,58

øre/kWh

Reduksjon natt

-5,00

-12,00

øre/kWh


Dagsats er mellom kl 0600 og kl 2200. Vinter mellom 1.oktober og 1.april.


Kapasitetsledd

Den timen du hadde høyest forbruk forrige måned avgjør hvor mye du skal betale i fastbeløp påfølgende måned Var din høyeste time 8 kW, havner du i trinn Liten (5->10kW) og skal betale kr 409,-

Kapasitetsleddet vil derfor ikke være likt hver måned slik som tidligere.


Trinneks mva
Minst (0->5kW)

356

kr/mnd
Liten (5->10kW)

409

kr/mnd
Middels (15->20kW)

462

kr/mnd
Stor (20->25kW)

516

kr/mnd
Ekstra stor (20->25kW)

569

kr/mnd
Størst (25->100kW)

622

kr/mnd


For husholdning kommer Enovaavgift på 1,0 øre/kWh i tillegg. For tiden er det fritak for mva til husholdning i vårt område.


For næring kommer følgende tillegg: fastbeløp pr. år på kr 400, og Enovaavgift på kr 800,- pr. år, samt forbruksavgift redusert sats og mva. Forbruksavgift redusert sats er for tiden 0,546 øre/kWhAvgifter

Husholdninger innenfor vårt nettområde er unntatt forbruksavgift. Du kan lese mer om unntaksregler på Skatteetatens nettsider ved å trykke her.


Næringskunder må betale en redusert sats for forbruksavgift som f.t er 0,546 øre/kWh.

Kunder over 100 000 kWh

Fastbeløp (kr/år): 14 400,-

Effektledd årspris (kr/kW)

0-100kW

785,-

100-200kW

625,-

over 200kW

460,-


Grunnlag for effektledd er den timen i måneden med høgest forbruk.


Energiledd (marginaltap x NordPool spot Tromsø
Marginaltap (%)

Januar

15,80

Februar

14,80

Mars

11,70

April

8,70

Mai

5,00

Juni

3,00

Juli

2,00

August

2,00

September

4,30

Oktober

6,30

November

9,30

Desember

11,30


Energiledd fremkommer som produkt av spotpris og marginaltap. Ved snittpris på 45 øre/kWh i spotmarkedet vil energileddet over året utgjøre ca 7 øre/kWh. Marginaltap er definert som den økning i overføringstap som oppstår når uttaket øker med 1kW ved topplast.


For næring kommer følgende tillegg: Enovaavgift på kr 800,- pr år, samt forbruksavgift redusert sats og mva. Forbruksavgift redusert sats er for tiden 0,546 øre/kWh.

Tariffer høyspentuttak

Fastbeløp (kr/år):

144 000,-

Effektledd årspris (kr/kW)

460,-

Energiledd:

Som stor næring


For næring kommer følgende tillegg: Enovaavgift på kr 800,- pr år, samt forbruksavgift redusert sats og mva. Forbruksavgift redusert satser for tiden 0,546 øre/kWh.

Gatelysanlegg

Umålte gatelysanlegg

Avregnes hver måned i perioden 1.september – 1.mai, basert på installert effekt og brukstid på 3500 timer, fordelt på 8 måneder. Fastbeløp kr 14 400,- pr år, energi- og kapasitetsledd som små næring. Enovaavgift kr 800 kommer i tillegg, samt mva.


Umålte gatelysanlegg

Avregnes hver måned som næring under 100 000 kWh.

Byggestrøm, og byggestrømskap

Avregnes som næring under eller over 100 000kWh, alt avhengig av forbruk. Pris for tilkobling og frakobling av byggestrømskap er hver for seg kr 1900,-.


Enovaavgift kr 800 kommer i tillegg, samt mva.

Kunde uten kraftleverandør, leveringsplikt

Norges Vassdrags-og energidirektorat (NVE) har pålagt oss å utforme leveringsplikttariffen på en slik måte at kunden blir påvirket til å aktivt gå ut i markedet for å skaffe seg en ordinær kraftleverandør. I praksis er tariffen bygd opp med en kraftpris de første 6 uker er spotpris på NordPool (Tromsø) med påslag 5,0 øre/kWh. Etter disse 6 ukene kommer i tillegg et fastbeløp på kr 79,- pr mnd.

Leverandørskifte

Kunder som ønsker å skifte kraftleverandør må inngå avtale med ny kraftleverandør. Valgt kraftleverandør vil da ordne med alle formaliteter rundt leverandørskifte. Kunder som står på leveringsplikt får hver 3. måned påminnelse om dette og hvordan de skal forholde seg for å komme bort fra leveringsplikt. Din nye kraftleverandør trenger målepunktID eller målernummer for å kunne registrere leverandørbytte. Denne informasjonen finner du på siste strømregning.

Måleravlesning og AMS

Det er oppmontert automatisk måleravlesning (AMS) på ca 99% av våre kundetilknytninger. For kunder som har unndratt seg å skifte til AMS-måler vil det komme et avlesningsgebyr på kr 1500,- pr år, og faktureres i avregning for Juni måned. For kunder i områder hvor det ikke er kommunikasjonsløsning for automatisk avlesning vil ikke avlesningsgebyret gjøres gjeldende.


Avlesning kan gjøres her:
Lucerna.no
– velg ´Min Side´ og logg inn.

Vi sender påminnelse om avlesning på SMS fra 26166, avlesning returneres.

Alle kunder avregnes hver måned.


Spørsmål og svar

Hvordan fungerer den nye prismodellen for nettleie?

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 2022 vil nettleien for kunder med forbruk under 100 000 kWh bestå av to deler:

  • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig.
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen.

Kapasitetsleddet bestemmes av den timen du brukte mest strøm samtidig i den foregående måneden. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med hjemmelader om natten.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når på døgnet du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid. Du vil også ha lavere energiledd i helgene og i sommerhalvåret, når strømnettet er mindre belastet.

Hvem vil få høyere, uendret og lavere nettleie enn i dag?

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med stort samtidig forbruk, ofte med én eller flere elbiler, vil betale en større andel. Elbileiere har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjøre en liten egeninnsats.

Kommer nettleien min til å gå ned fra 2022?

Det er myndighetene som bestemmer inntektene for det enkelte nettselskap. For de fleste vil nettleien gå opp i 2022, uavhengig av den nye prismodellen. Det skyldes økte kostnader til drift og investeringer i hele det norske strømnettet. Men alle får uansett en større mulighet til å påvirke nettleien sin.

Hva betyr den nye prismodellen for ulike kundegrupper?

Leiligheter: De fleste her vil i utgangspunktet få økning i samlet nettleie. Men alle kan påvirke dette med og flytte forbruk fra dag til natt. Kundene her vil normalt havne i det rimeligste kapasitetstrinnet.

Eneboliger: Vil fordele seg på flere kapasitetstrinn og kostnadene vil gå relativt mindre opp enn for leiligheter i forhold til i dag. Disse kan påvirke nettleien ved å jevne ut forbruket slik at de havner på et lavt trinn. De som har elbil kan spare penger på å lade med godkjent hjemmelader om natten. Da vil normalt både strømprisen og nettleien være rimeligere. Med stort samtidig forbruk vil det bli dyrere enn i dag.

Boliger med solceller: Bruk av egenprodusert strøm vil gi litt mindre sparegevinst fordi energileddet i nettleien reduseres, men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter. Også for disse er det viktig å jevne ut forbruket, spesielt i de timene de ikke har egen strømproduksjon.

Etterisolering, varmepumpe etc.: Energieffektiviseringstiltak vil gi litt mindre sparegevinst, fordi energileddet i nettleien reduseres. Men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter.

Hytteeiere: For eiere av gjennomsnittshytter blir regnestykket omtrent som for eiere av leiligheter eller eneboliger. Også her gjelder rådet om å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. Hvis du kommer med elbil til kald hytte, kan det være lurt å vente med å lade elbilen til hytta er varmet opp.

Bedrifter med årlig forbruk under 100.000 kWh: Også disse vil få en økning i Nettleie, men kunder med høyt strømforbruk i enkelttimer bør vurdere tilpasninger.

Hvor mye vil det være mulig å spare på å bruke strøm smartere?

De mest tilpasningsdyktige som bruker over 25 000 kWh kan nok kunne oppnå rundt 1500 kroner i årlig besparelse. De må da tilpasse forbruket til et lavere kapasitetstrinn og flytte forbruk fra dag til natt. Dette fordi det er redusert pris på energileddet per kilowattime om natten, sammenliknet med dagtid. Dersom du flytter lading av elbil til natt med trygg hjemmelader, vil det altså være penger å spare. Men alle kan spare, bare ikke like mye.

Hvor stor andel får reell mulighet til å påvirke nettleien sin?

De som bruker mest strøm vil kunne påvirke nettleien sin mest – ikke minst alle som har elbil og egen hjemmelader. Det skal ikke være dyrt og vanskelig å bruke strøm smartere. Det finnes allerede enkle løsninger for automatisk lading av elbil når prisene er mest gunstige. Det samme gjelder oppvarming.

Hvordan kan vi være sikre på at den nye nettleien vil føre til jevnere strømforbruk?

Flere nettselskaper har gjennomført pilotprosjekter og spørreundersøkelser. Tre av fire i den største piloten opplever at de har mulighet til å tilpasse strømforbruket sitt. Erfaringene så langt viser at kundene ønsker tips og varsling om hvordan de kan bruke strøm smartere.

Hvordan kan jeg følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig?

Min Strøm
Du kan benytte vår hybridapp Min Strøm for å få historisk oversikt over ditt forbruk, samt detaljert statistikk rundt forbruksmønster på nett og mobil. Her får du også tilgang til vårt utfallskart slik at du alltid kan se både planlagte utkoblinger og pågående utfall. Løsningen krever ingen registrering, men vi må ha registrert korrekt mobilnummer på deg i våre systemer for at du skal få tilgang til Min Strøm hos oss.
Gå til Min Strøm.

Min Side
Ved å logge deg på Min Side får du oversikt over dine abonnement, historisk strømforbruk samt fakturaoversikt.
Gå til Min Side.

Andre metoder
Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Det finnes mange forskjellige tilbydere som har ulike løsninger rundt akkurat dette, men Norsk Elektro­teknisk Komite har laget en samleside som gir deg en rask oversikt over noen av tilbyderne som leverer løsninger i Norge.
Gå til Norsk Elektro­teknisk Komite: HAN-port.

Hvorfor velger vi å innføre dette på et tidspunkt med svært høye strømpriser?

Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom to høringsrunder. Olje- og energidepartementet tok den endelige beslutningen om å innføre ordningen, med støtte fra nettbransjen. Vi ser at det kan bli mye å forholde seg til for kundene nå – det positive er at dere får større mulighet til å påvirke nettleien.

Hvor store nettinvesteringer er det realistisk å spare på smartere strømbruk?

Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Hva med brannfaren om folk begynner å vaske klær om natta?

Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten, om du har installert egen hjemmelader.

Hva betyr den nye modellen for nettselskapenes inntekter?

Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og vil ikke påvirkes av ny prismodell. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet. Ved å utnytte kapasiteten i nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid.