Mulige endringer i strømnettet i enkelte områder i Hammerfest kommune

Publisert av Lucerna

03.06.22, kl 20:59

Regulering

Strømnettet er et monopol, fordi det ikke gir mening å bygge to ledningsnett til det samme huset. Derfor kan ikke strømkundene velge hvilket nettselskap de vil bruke. Av den grunn er nettselskapene strengt regulert. Myndighetene lager reglene, og fører streng kontroll med at de blir fulgt: Hvilke inntekter og overskudd selskapene kan ha, hva de må gjøre for å holde nettet ved like, hva de må betale tilbake til kundene hvis strømmen går, hvordan nettleien skal lages, og så videre.

Gammelt strømnett ikke i tråd med dagens krav

Lucerna (tidligere Hammerfest Energi Nett) har leveringsplikt for strøm i Hammerfest og Hasvik kommuner. Dette er vår hovedoppgave, som innebærer at vi hvert år systematisk vedlikeholder strømnettet og vurderer hvilke deler av nettet som må fornyes. Deler av nettet i Lucernas område er nå blitt over 60 år gammelt. Til tross for at vi utfører det lovpålagte tilsynet og vedlikeholdet for å sikre strømforsyningen til brukerne, slites nettet av vær og vind over tid. Risikoen for hendelser og driftsavbrudd øker. Dette kan sammenlignes med å følge serviceprogrammet for en bil. Etter mange år vil bilen likevel kreve omfattende oppgraderinger eller utskiftinger for å kunne brukes videre.

Vi har i lengre tid vurdert hvordan enkelte områder med et svært gammelt strømnett skal følges opp. Videre drift vil kreve oppgradering og bygging av nye linjer for å imøtekomme dagens krav. I en slik situasjon er Lucerna som ansvarlig for strømnettet, også ansvarlig for å gjøre en konkret vurdering av kostnadene ved en slik oppgradering i forhold til behov og bruk i de aktuelle områdene, samt behov i andre deler av nettet.

Konkret er områder som er fraflytta og hvor tidligere boliger nå kun brukes som hytter med et lavt forbruk, blitt vurdert. Oppgradering til dagens krav i disse områdene vil bety store investeringer knyttet til et fåtall brukere, investeringer som til syvende og sist må dekkes inn via nettleien til alle i Hammerfest og Hasvik. Nettleien er basert på et spleiselag regulert av NVE. 

Må prioritere bruk av investeringsmidler
Overgang fra fossilt til strøm er blitt en av de viktige løsningene for å nå klimamålene og bidra i det grønne skiftet. I hele landet, inkludert vårt område, fører dette til kraftig økning etter strøm til elbillading og ulike industriprosesser. Slike løsninger krever imidlertid utbygging av strømnettet. Alle investeringer må i første omgang finansieres av nettselskapet og vil etter hvert gjenspeiles i nettleien. Lucerna har plikt til å sørge for tilgang til strøm, men har begrensede ressurser. Vi må derfor gjøre vanskelige prioriteringer mellom ulike prosjekter. I denne sammenhengen må vi vurdere ressursbruk opp mot blant annet behov, framtidsutsikter og formelle krav. I tillegg kommer behovet for oppgradering av nettet generelt i Hammerfest og Hasvik.

Fire konkrete områder

Styret har konkludert med at fire konkrete områder må vurderes nærmere. Dette er:

  • Store Fagervika
  • Skreifjorden
  • Mefjorden
  • Koppardalen

I disse områdene er det i dag ingen fastboende og de tidligere boligene brukes som hytter. Til sammen er det 10 tilknyttede hytter i disse områdene. Dersom nettet skulle oppgraderes i disse områdene ville dette bety en investering for Lucerna på til sammen 20,6 millioner kroner, dvs. 0,8-2,4 millioner kroner knyttet til hver hytte. Denne investeringen ville til syvende og siste måtte dekkes inn via nettleien til alle i Hammerfest og Hasvik.

Værbitt høyspentstolpe
Værbitt høyspentstolpe

150.000 kroner til hytteeiere

Vi forstår veldig godt at dette vil kunne bli en svært uheldig situasjon for den enkelte hytteeier. Vi ønsker å bidra til å minimere ulempene, samtidig som vi må ivareta våre forpliktelser om å drifte strømnettet i vårt forsyningsområde på en kostnadseffektiv måte. Styret i Lucerna har derfor besluttet å tilby 150.000 kroner til de hytteeierne som vil akseptere en slik frakobling. Dette vil muligens bidra til å minimere ulempen for den enkelte hytteeier, og langt på vei kunne bidra til finansiering av alternative energiløsninger, for eksempel gass kombinert med vind/sol og batteri.

Kommunene er informert

I prosessen har det vært avholdt møter med Hasvik og Hammerfest kommune slik at eventuelle synspunkter fra dem skulle framkomme. Det viste seg at ett av områdene som Lucerna vurderte i Hasvik kommune, faktisk var i ferd med å bli omregulert til næringsformål. Dermed ønsket ikke Lucerna å gå videre med en slik prosess, tvert imot, Lucerna har ansvar for å tilrettelegge for næringsaktivitet gjennom tilgang på strøm.

Minnelig ordning

Styrets vedtak om 150.000 i kompensasjon er et uttrykk for at Lucerna ønsker en minnelig ordning, framfor en formell prosess med NVE. Erfaringsmessig er kostnadene for de aktuelle linjene såpass høye per hytte, at NVE trolig vil godkjenne at Lucerna får fritak fra leveringsplikten. Et slikt fritak vil muligens innebære at Lucerna må betale 50.000 kroner til aktuelle hytteeiere. Styret i Lucerna mener derfor at det er bedre for alle parter med en minnelig ordning.

Kundene er informert

De aktuelle kundene har fått informasjon på epost og i ordinær postgang.

Mer informasjon:

  • Adm. direktør i Lucerna; Gudrun B. Rollefsen, tlf 975 01 733
    epost: gudrun.rollefsen@hammerfestenergi.no
  • Driftssjef i Lucerna: Øyvind Hansen, tlf. 907 74 036
    epost: oyvind.hansen@lucerna.no