Generelt ved arbeid i målepunkt

Ved arbeid i og ombygging av målepunkt legger Lucerna REN sine retningslinjer i REN-Blad 4000 serien til grunn, samt egne spesifikasjoner nevn i dette dokument. RENblad-4000 er en bransjestandard som er laget i samarbeid med nettselskaper og Nelfo.
Alle installatører som skal arbeide i nettselskapet sitt forsyningsnett bør være kjent med disse dokumentene.

Alt arbeid som involverer endring av effekt eller flytting av strømmåler er meldingspliktig. Dette skal meldes til Lucerna via Elsmart installatørmelding og godkjennes før arbeidet starter. Det er ikke tillatt å foreta inngrep i målepunkt eller bryte måleplombe uten at nettselskap har gitt tillatelse for dette.

Krav til målepunkt

Strømmåler skal ha forhåndskoblet overbelastningsvern, og det skal være mulig å plombere tilgang til vernets koblingsklemmer.

Ved endring av effekt må installatør vurdere om måleslyøfe er dimensjonert for den økte effekten, samt om strømmåler er godkjent for denne økningen. Hvis økning overskrider tillatt effekt for strømmåler så må målepunkt bygges om til trafokoblet målepunkt.

Lucerna har satt følgende begrensninger for strømmåler

Direkte koblet strømmåler

Anlegg ≤ 63 A

230 – 400 V

Transformator koblet strømmåler

Anlegg ≥ 63 A

230 – 1000 V *

*Anlegg over 400V krever i tillegg godkjente spenningstransformatorer

Skal anlegg ombygges til, eller nedsikring av trafokoblet anlegg må det velges strømtrafoer som er tilpasset anleggets forbruk slik at målenøyaktighet opprettholdes.

Ved ombygging eller endring i målepunkt krever Lucerna at standardkrav til målerfelt (HxBxD) for nyanlegg følges. Det presiseres at måler uten unntak skal monteres stående.

MÅLESYSTEM

H (mm)

B (mm)

D (mm)

Direkte koblet

400

250

160

Trafo koblet

550

250

160

Hvis det i enkelttilfeller vil medføre urimelig stor kostnad å ivareta kravet til målerfelt så kan installatør sende en skriftlig søknad til Lucerna. Søknaden må begrunnes og merkostnad må dokumenteres. En eventuell dispensasjon fra krav til målerfelt vil bare gjelde for det aktuelle anlegget.

Merking av målepunkt og ledninger

I anlegg med flere målepunkt skal hvert målepunkt merkes med adresse eller leilighetsnummer.

Målesløyfe skal være merket med «nett» og «anlegg» eller lignende som gjør det enkelt å identifisere hvor endene er tilkoblet.
Ved ombygging av eksisterende anlegg kan installatør selv vurdere om det er mest hensiktsmessig å benytte eksisterende fasefarger eller om det skal byttes til ny standard (sort, Brun, Grå)

Nedtak av strømmåler

Hvis en installatør fjerner en strømmåler så skal nedmontert måler leveres inn til Lucerna snarest mulig. Vedlagt strømmåler skal det ligge et dokument som spesifiserer hvem som har demontert, hvor den kommer fra og stand på måler. Det forutsettes at dette arbeidet er meldt til nettselskap og godkjent på forhånd.

Ombygging til indirekte koblet måleranlegg

Ved ombygging til indirekte koblet måleranlegg så vil nettselskapet levere måleromkobler og strømtrafoer kostnadsfritt. Ved ombygging så er det installatør sitt ansvar å spesifisere effektstørrelse og lysåpning på strømtrafoer, og det må påregnes minimum 2 uker leveringstid på utstyret.

Normalt lagerført utstyr hos nettselskap:
Måleromkobler MOK2 (230V) og MOK3 (400V)
Strømtrafo ELEQ IA 200/5 og 500/5 – begge med lysåpning på 36mm

Konsekvenser ved mangler ved arbeid i målepunkt

Lucerna vil utsette spenningsetting av anlegg hvis de finner en av følgende punkter:
- Målepunkt ikke er i henhold til disse krav, eller vesentlig dårligere stand en det som er forventet.
- Montert Overbelastningsvern ikke samsvarer med den størrelse som er godkjent i installatørmelding
- Jording er ikke tilkoblet.
- Montører finner andre feil ved anlegget som utgjør fare for liv eller materiell

Blir tilkobling utsatt på grunn av mangler ved målepunktet så vil installatør bli fakturert for de kostnader dette medfører nettselskapet.

Eksterne lenker

https://www.ren.no/renbladseri...