Lucerna er ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av strømnettet i vårt område. Området består av hele Hasvik kommune og mesteparten av Hammerfest kommune, med unntak av Kokelvområdet.

Nettvirksomheten er et såkalt naturlig monopol og underlagt konsesjon fra NVE. Som innbygger eller bedrift i vårt område, må du bruke oss som nettleverandør, men du står helt fritt i å velge strømleverandør. Fordi vi har et slikt monopol, er prisene våre – dvs. nettleien – regulert.

Lucerna er en del av det opprinnelige «Hammerfest Elektrisitetsverk» som ble etablert så tidlig som i 1891. Den gang sørget vi for at Hammerfest ble første kommune i Nord-Europa med elektriske gatelys fra et offentlig eid kraftverk.

Mye har skjedd siden da. I dag er vi et rendyrket nettselskap som har ca. 1280 km med luftlinjer og landkabler og ca. 18 km med sjøkabler. Vi leverer ca. 800 GWh gjennom nettet vårt årlig og vi har ca. 8.000 kunder. 30 ansatte i Hammerfest og Hasvik gjør hver dag det de kan for at du skal få levert strøm uten avbrudd eller andre problemer. Skulle det likevel oppstå problemer, er det oss du skal si fra til oss.

Vi har fortsatt kommunene i området vårt som eiere, Hammerfest og Hasvik kommuner. Lucerna inngår som en del av et større konsern med søsterselskapene:

  • Hammerfest Energi Kraftomsetning; selger kraft til sluttbrukere
  • Hammerfest Energi Bredbånd; bygger og drifter bredbånd, samt selger tilknytning til TV og bredbånd
  • Hammerfest Energi Varme; produserer varmt vann for oppvarming av bygg og fortau i Hammerfest sentrum, basert på sjøvann og varmepumpe
  • Hammerfest Energi; eier og driver tre kraftstasjoner i Hammerfest, Breivikbotn og Porsa (70%)

Hva er egentlig strømnettet?

Transmisjonsnettet binder sammen store produsenter og forbrukere i et landsdekkende system. Statnett operer dette nettet. Nettet har et høyt spenningsnivå, vanligvis 300-420kV. I deler av Finnmark fortsatt 132 kV.

Regionalnettet binder sammen transmisjonsnettet og distribusjonsnettet. Spenningsnivået er 33-132 kV. Vi har ca.215 km regionalnett. Dette ligger i hovedsak utenfor tettbygde strøk, og binder våre trafostasjoner sammen med transmisjonsnettet.

Distribusjonsnettet sørger for at strømmen leveres til vanlige sluttbrukere og deles inn i lavspent (under 1 kV=1000V) og høyspent (1-22 kV). Vi har ca. 520 km med distribusjonsnett.

Mellom nettnivåene er det transformatorstasjoner (trafostasjoner) som sørger for at spenningsnivået transformeres ned fra 132 kV til 22 kV. Vi har 6 større trafostasjoner; Hyggevann, Hammerfest, Kvalsunddalen, Porsa, Sandøybotn, og Breivikbotn.

Nettstasjonene sørger til slutt for at spenningen transformeres ned under 1 kV (lavspent) for levering til forbruker, 230V for alminnelig forbruk. Vi har ca. 475 nettstasjoner spredt over forsyningsområdet vårt.

De forsyner som siste ledd spenningen i fra nettstasjon til deg som kunde. Denne lavspentfordelingen er enten som luftledning eller jordkabel.