Priser

Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.

Prisene er bygd opp etter forbrukstype og forbruksvolum :

  • Husholdning og hytter
  • Små næring med årsforbruk under 100 000kWh
  • Stort forbruk ved årsforbruk over 100 000 kWh
  • Høyspentuttak 22kV
  • Regionalnettuttak 66kV eller 132kV
  • Veibelysning

Moms blir avregnet med 25% til alle næringskunder, Husholdningskunder er fritatt for moms i vårt leveringsområde. Husholdningskunder må betale avgift til Energifondet med 1,0 øre pr kWh. Næringskunder må betale avgift til Energifondet med 800 kr/år som er innarbeidet i fastbeløpet, samt redusert forbruksavgift med 0,546 øre pr kWh (Unntaksregler for enkelte kundegrupper).

Bilde av master med Håja i bakgrunnen.

Informasjon om nettleie

Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt, og i tillegg betaler du nettleie til oss som lokalt nettselskap for transport av denne strømmen.

Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien. Men årlig samlet nettleie kan ikke overstige inntektsrammen som er satt av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). NVE kontrollerer årlig at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det som er fastsatt i inntektsrammen.

Leveringsplikt

Om du ikke har inngått avtale med en kraftleverandør vil du bli satt på en leveringspliktig strømavtale hos ditt nettselskap. Nettselskapet er pliktig til å selge deg strøm fram til du har valgt deg en kraftleverandør og dette kalles for leveringsplikt eller ventetariff.

Denne ordningen er ment for å være en midlertidig løsning så prisen på leveringspliktig strøm fra nettselskapet er høyere enn det som en kraftleverandør vil kunne tilby deg:

De første 6 ukene er prisen for leveringspliktig strøm er spotpris samt et påslag på 5 øre/kWh, og for næring kommer mva i tillegg.)

Etter 6 uker er nettselskapet pålagt til å øke påslaget ytterligere for å oppfordre kundene til å velge seg en egen kraftleverandør. Derfor vil det være lønnsomt for deg å opprette en ny strømavtale hos en kraftleverandør så snart som mulig.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke kraftleverandører du kan velge kan lese mer om dette ved å trykke på knappen under.