Hammerfest sett fra Turistua

En plusskunde produserer strøm til eget forbruk, og kan i perioder produsere mer strøm enn kunden selv bruker.

Lucerna er positiv til at Nettkunder etablerer kraftproduksjon og dermed kan være ‘Plusskunde’. For å kunne komme under ordningen som Plusskunde kan ikke produksjonskapasiteten overstige 100 kW. Installatør avklarer nødvendige forhold mot oss ved å fylle ut melding i Elsmart.


Tekniske krav til produksjonsanlegg i lavspenningsnettet:

For at forbrukskunder som installerer produksjonsanlegg bak sine tilknytningspunkt ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet hos andre kunder eller redusert sikkerhet for de som jobber i nettet, stiller Lucerna noen krav til kunden og installasjonen:

  • Kundens anlegg skal kobles automatisk bort fra nettet dersom det oppstår en strømstans i nettselskapets nett. Anlegget skal da bli liggende utkoblet til normal strømforsyning er opprettet i nettselskapets nett. Dette kan ivaretas av et ‘øydriftsvern’.
  • Det installerte utstyret skal være sertifisert etter tysk norm VDE 4105-2011 eller europeisk norm EN 50438:2013. Anlegget skal også tilfredsstille bestemmelsene i NEK 400.
  • Før installasjonen igangsettes skal kundens benyttede installatør sende inn forhåndsmelding om dette til nettselskapet. Med i meldingen skal underlag om sertifisering ligge, og enlinjeskjema for tilkobling.
  • Det er kundens ansvar, i samarbeid med installatør, å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for at anlegget skal kunne tilknyttes nettet.


Etableringskostnader

Er anlegget ditt (f.eks. huset) koblet til strømnettet og hovedsikringen er stor nok for å mate overskuddsproduksjonen inn på strømnettet, vil det ikke komme etableringskostnader mot Lucerna. Ved behov for å forsterke- eller ny tilknytning til nettet, vil Lucerna kreve at du betaler anleggsbidrag for hele eller deler av kostnaden.

Dersom strømmåleren på anlegget er skiftet til AMS-måler er måleren klargjort for å registrere kraftflyten både inn i vårt nett (produksjonsoverskudd) og ut av vårt nett (produksjonsunderskudd).


Nettleiekostnader

Som nettkunde betaler du nettleie for nettoforbruk du har på ditt anlegg. Se nettleiepris for privatkunder og næringskunder. Er du i tillegg Plusskunde, kan det komme kostnader eller inntekter i forbindelse med innmating av overskuddskraft. En innmatingstariff for plusskunde består av et energiledd. Energileddet er ment å dekke de marginale tapskostnadene kraftproduksjonen påfører nettet. Dette kan variere over året og fra område til område alt etter hvordan kraftflyten i nettet er. Energileddet kan være både negativt og positivt. Dersom energileddet er negativt betyr det at Plusskunden får betalt for å levere strøm inn i nettet. Er det positivt må Plusskunden betale. Inntil videre kommer Lucerna ikke til å beregne energiledd for innmating av produksjon fra Plusskunder. Vi kan imidlertid ikke utelukke at vi etter hvert starter med avregning av energiledd. Ved en spotpris på rundt 35 øre/kWh vil energileddet for innmating variere mellom 0 og -6 øre/kWh etter dagens energileddsmetodikk, dvs du ville ha fått betalt maksimalt ca 6 øre pr kWh du hadde matet inn i vårt nett.


Hva tjener jeg som Plusskunde?

Kraften du selv produserer, dekker en del av ditt eget forbruk. Produserer du i perioder mer strøm enn du selv bruker, vil du få betalt for det fra din kraftleverandør dersom du har inngått avtale om det.

Dersom du f.eks hadde matet inn 1000 kWh ved en spotpris på 35 øre/kWh kunne du ha fått betalt ca kr 350 fra din kraftleverandør, og kr 60 fra Lucerna. Dette kan skaleres opp/ned lineært.

Vi vil ønsker deg lykke til i ditt byggeprosjekt, og ser gjerne at du holder oss orientert om fremdriften.