Dersom du skal bygge nytt hus, hytte eller næringsbygg er det viktig å planlegge tilførsel av strøm på et tidlig tidspunkt. For å få rett dimensjon på inntakskabler, trekkerør og jording er det viktig å ta kontakt med både nettselskap og elektroinstallatør tidlig i planleggingsfasen. Grøfter for inntakskabel og jording er noe av det første en må tenke på.

I bolig- og fritidsbygg skal det benyttes felles utvendig tilknytningsskap for strøm og fiber. Det er her måleren skal monteres. Det er naturlig at en bruker entreprenøren som er på stedet til etablering av kabelgrøft frem til tilknytningsskapet. Nettselskapet leverer inntakskabel og kobler til denne. Det varierer om det er entreprenør eller nettselskap som legger selve kabelen.

Framgangsmåte

Om du ønsker å tilknytte deg til strømnettet, er framgangsmåten slik:

  • Ta kontakt med oss slik at vi kan avklare om det er strømnett og ledig kapasitet i det området du skal bygge.
  • Det kan også være smart å avklare tilkobling med andre instanser som vann/avløp og telekomløsninger som ofte skal ned i felles grøft.
  • Kostnaden med nødvendig etablering eller forsterkning av strømnettet må dekkes av kunde. Denne kostnaden blir regnet ut etter gjeldende regler for anleggsbidrag. Nettselskapet vil sende ut kalkyle for tilkobling i forkant av tilkobling.
  • Du må kontakte en godkjent installatør til å utføre den elektriske installasjonen. Det er installatøren som skal sende en forhåndsmelding til oss før arbeidet starter. Denne meldingen skal inneholde de viktigste detaljene om deg som kunde og nødvendige data om installasjonen som er nødvendig for å behandle søknaden.
  • Etter å ha mottatt søknad om tilknytning, vil kostnaden (anleggsbidrag) bli kalkulert og sendt til deg som kunde.
  • Det er viktig at vi får returnert signert avtale og aksept av kalkulert kostnad før vi starter på arbeidet med tilkoblingen.
  • Når installasjonsarbeidet er ferdig og klart for tilknytning, sender installatøren en ferdigmelding til oss.
  • Vi monterer måler og kobler til anlegget.
  • Kunde må velge strømleverandør. Om en ikke velger leverandør vil en automatisk få en pliktleveransekontrakt med nettselskapet. Disse avtalene er normalt kostbare, og en bør velge strømleverandør. For mer informasjon om strømleverandører se vår side om strømleverandører.