Nytt opplegg for nettleia

Publisert av Lucerna

14.06.22, kl 08:15

Fra 1. juli 2022 får alle med forbruk under 100 000kWh i Norge ny nettleie. Da kan du spare penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. For eksempel bør du unngå å lage middag, bruke tørketrommel og lade elbil samtidig.

Formålet med omleggingen er å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre. Da kan vi unngå investeringer i strømnettet, og det betyr igjen at kostnadene ved strømnettet holdes nede og nettleien blir lavere enn den ellers ville vært.

Noen husker kanskje de gamle strømmålerne som stod på kjøkkenet, og som hadde en svart bevegelig pil som viste strømforbruket akkurat nå – og en rød fast pil som viste når «overforbruket» starta. «Overforbruket» var dyrt og mange lærte tidlig at når den svarte pila kryssa den røde, da måte vi skru av et par panelovner til forbruket gikk ned igjen, og den svarte pila gikk tilbake. Det er på mange måter det samme prinsippet som beskrives under. Måleren er forbedret med årene - og du har tilgang til historiske forbrukstall og nesten sanntid med tjenesten Min Strøm

Hvorfor endring?

 • De siste årene har det vært mye oppmerksomhet rundt elektrifisering som et av de viktigste klimatiltakene. Utfordringen er imidlertid at det er lite ledig kapasitet i strømnettet til å håndtere enda høyere forbrukstopper. Ved å utnytte det eksisterende nettet bedre, før vi bygger nye kraftlinjer, kan vi holde nettleien lavest mulig.

 • Strømnettet må dimensjoneres for den timen i året vi bruker mest strøm. Dersom vi klarer å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare store investeringer i nettet. Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken utover større deler av døgnet. Slik må vi tenke med strømnettet også, når hele samfunnet bruker stadig mer strøm.

 • Strømnettet betales fullt og helt av brukerne gjennom det store spleiselaget som heter nettleie. Ved et enkelt tiltak som å lade elbiler smartere, kan vi spare 11 milliarder kroner i investeringer, ifølge NVE.

 • Den nye nettleien gir deg større mulighet til å påvirke hva du betaler – både her og nå, og i fremtiden. Det vil lønne seg å jevne ut forbruket gjennom dagen, og det vil være rimeligere å lade elbil trygt om natten. Men vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin og tørketrommel når de sover eller ikke er hjemme!

 • Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom to høringsrunder. Olje- og energidepartementet tok den endelige beslutningen om å innføre ordningen, med støtte fra nettbransjen. Vi ser at det kan bli mye å forholde seg til nå – det positive er at alle får større mulighet til å påvirke nettleien.

Spørsmål og svar


Hvordan fungerer den nye prismodellen for nettleie?

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din, i tillegg til fastleddet. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 1. juli 2022 vil nettleien for kunder med forbruk under 100 000 kWh bestå av to deler:

 • Kapasitetsleddet – et beløp per måned basert på hvor mye strøm du bruker samtidig
 • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen

Kapasitetsleddet bestemmes av et gjennomsnitt av de tre timene du brukte mest strøm i løpet av måneden. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med ladeboks på egen kurs om natten. Generelt utgjør kapasitetsleddet nå en større andel av nettleien enn det gamle fastleddet, men nivået kan altså påvirkes ved å unngå de største forbrukstoppene.


Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når på døgnet du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid, og du betaler mindre både dag og natt på sommeren. Sammenliknet med tidligere modell vil det nye energileddet være høyere på dagtid enn om natten.

Hvordan ser Lucernas nettleie ut for kunder under 100 000 kWh?


KapasitetsleddPr. måned
Kr.
Mindre enn 2 kW199
2-5 kW
238
5-10 kW
288
10-15 kW
318
15-20 kW
397
20-25 kW
447
25-50 kW
496
50-75kW
546
75-100 kW
596

Grunnlag for kapasitetsleddet er gjennomsnittet av de tre timene i måneden, på tre forskjellige dager, med høyest forbruk.


Energiledd dagsats

17,54

øre/kWh

Energiledd nattsats

12,54

øre/kWh

Reduksjon natt

-5,00

øre/kWh


Dagsats gjelder mandag-fredag mellom kl 0600 og kl 2200.

Nattsats gjelder mandag-fredag mellom kl 2200 og 0600, samt lørdag, søndag og bevegelige helligdager.


For husholdning kommer Enovaavgift på 1,0 øre/kWh i tillegg. For tiden er det fritak for merverdiavgift til husholdning i vårt område.


For næring kommer følgende tillegg: fastbeløp pr år på kr 400, og Enovaavgift på kr 800,- pr år, samt forbruksavgift redusert sats og mva. Forbruksavgift redusert sats er for tiden 0,546 øre/kWh.

Vil nettleien gå opp eller ned i 2022?

Det er myndighetene, NVE, som bestemmer mesteparten av nettleien. Nettleien for husholdning vil i gjennomsnitt ikke gå opp fra 1.juli. Men alle får uansett en større mulighet til å påvirke nettleien sin, og dette kan ha påvirkninger på den enkeltes regning.

Hva betyr den nye prismodellen for ulike kundegrupper?

Leiligheter: De fleste vil i utgangspunktet få økt samlet nettleie. Dette skyldes at det det nye kapasitetsleddet er høyere enn det tidligere fastleddet som var svært lavt hos oss. Men alle kan likevel påvirke nettleien (energileddet) ved å flytte forbruk fra dag til natt. Kunder med leilighet vil normalt havne i det rimeligste kapasitetstrinnet og ha lavest nettleie.

Eneboliger: De fleste kunder med enebolig vil få økt nettleie, men avhengig av maksforbruket vil nettleien kunne havne på et høyt eller lavt kapasitetstrinn. Ved å redusere høyt samtidig forbruk, kan nettleien reduseres slik at forbruket havner på et lavere kapasitetstrinn. De som har elbil kan for eksempel spare penger på å lade med godkjent hjemmelader om natten. Om natten vil nettleien være lavest. Men med stort samtidig forbruk vil nettleien trolig bli høyere enn i dag.

Boliger med solceller: Bruk av egenprodusert strøm vil gi litt mindre sparegevinst enn tidligere fordi energileddet i nettleien reduseres om sommeren, men det vil fortsatt være mye å spare på å unngå å måtte kjøpe strøm. Også for disse er det viktig å jevne ut forbruket, spesielt i de timene de ikke har egen strømproduksjon, kanskje er det mulig å komme ned på et lavere kapasitetstrinn.

Etterisolering, varmepumpe etc.: Energieffektiviseringstiltak vil gi litt mindre sparegevinst enn tidligere, fordi energileddet i nettleien reduseres. Men det vil fortsatt være mye å spare på å unngå å kjøpe strøm!

Hytteeiere: For eiere av gjennomsnittlig størrelse på hytter blir regnestykket omtrent som for eiere av leiligheter eller eneboliger. Også her gjelder rådet om å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet og unngå de store toppene. Hvis du kommer med elbil til kald hytte, er det lurt å vente med å lade elbilen til hytta er varmet opp.

Hvor mye vil det være mulig å spare på å bruke strøm smartere?

De som bruker over 25 000 kWh, kan trolig oppnå rundt 1500 kroner i årlig besparelse. De må da jevne ut forbrukstoppene på dagtid og flytte forbruk til natt. Dermed kan man havne på et lavere kapasitetstrinn, samtidig som energileddet om natten er lavere enn om dagen.

Hvordan kan vi være sikre på at den nye nettleien vil føre til jevnere strømforbruk?

Dette kan vi ikke være sikre på, men flere nettselskap har gjennomført pilotprosjekter og spørreundersøkelser. Konklusjonen er at flesteparten opplever at de har mulighet til å tilpasse strømforbruket sitt, men dette forutsetter at man har informasjon. Benytt vår gratis tjeneste Min Strøm for å få oversikt over ditt forbruk samt detaljert statistikk rundt forbruksmønster.

Hvordan kan jeg følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig?
 • Min Strøm: Benytt vår gratis app Min Strøm for å få historisk oversikt over ditt forbruk samt detaljert statistikk rundt forbruksmønster. Se Min Strøm for mer informasjon. Vi må ha registrert korrekt mobilnummer på deg for at du skal få tilgang til Min Strøm. Vær oppmerksom på at Min Strøm ikke viser forbruket i sanntid, men med et par timers forsinkelse. Min Strøm kan brukes på mobiltelefon, nettbrett og PC.

 • Min Side: På Min Side for å få oversikt over dine abonnement, historisk strømforbruk og faktura fra oss.

 • HAN port: For å få oversikt over forbruk i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Ta kontakt med oss for å få åpnet HAN-porten ved å benytte knappen under.

  Leverandøroversikt for utstyr til HAN-port.
Hvorfor velger vi å innføre dette akkurat nå?

Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom to høringsrunder. Olje- og energidepartementet tok den endelige beslutningen om å innføre ordningen, med støtte fra nettbransjen. Vi ser at det kan bli mye å forholde seg til nå – det positive er at alle får større mulighet til å påvirke nettleien.

Hvor store nettinvesteringer er det realistisk å spare på smartere strømbruk?

Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Hva med brannfaren om folk begynner å vaske klær om natta?

Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten, om du har installert ladeboks på en egen kurs.

Hva betyr den nye modellen for nettselskapenes inntekter?

Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og vil ikke påvirkes av ny prismodell. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet. Ved å utnytte kapasiteten i nettet smartere og unngå investeringer, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid.

Energiforbruk og kapasitetsbehov for ulike forbruksapparater i hjemmet

Oversikten under viser typiske forbruksapprater i hjemmet og hvor stor effekt – det vil si kapasitet – apparatet trenger. I tillegg vises et antatt årsforbruk. Dersom du bruker både kokeplater, stekeovn flere panelovner samtidig i en time, havner du i lett i kapasitetstrinn 5-10 kW. Har du i tillegg vanlig oppvarming og varmtvannsbereder på, blir det muligens et enda høyere trinn. Ved å unngå samtidighet, kan du også unngå å komme opp i et høyere kapasitetstrinn. I kolonna ytterst til høyre har vi forsøkt å antyde hvor stort samtidig strømforbruk det er mulig å flytte på for å unngå en høy forbrukstopp. Eks: vannkokeren står ikke på en hel time, dermed antas timeforbruket å utgjøre 0,3kWh, dvs 1kW i ca 20min, eller 2kW i ca 10min. Tabellen er ikke basert på en vitenskapelig beregning, men vårt erfaringsbaserte anslag.

Forbrukstype

Effekt (kW)

Årsforbruk (kWh)

Antatt mulighet for reduksjon av forbrukstopp (kWh)

Oppvarming (100m2, 3 personer)

8,0

12 000

4,0

Varmtvannstank

2,0-3,0

3 600

1,5

Panelovn

1,2

2 500

0,6

Kokeplate, stekeovn

3-10

800

1,5

Oppvaskmaskin

2

230

0,5

Vaskemaskin

2-2,5

235

1,0

Tørketrommel

2-2,5

400

2,0

Kjøleskap

0,1

160

0,02

Fryser

0,2

270

0,03

Belysning

0,2

750

0,2

Kaffetrakter/Kaffemaskin

1,0-2,0

150

0,3

Vannkoker

1,0-2,0

150

0,3

Elbil (15 000km og kun hjemmelading)

2-12

3 000

2-12